8%
 Đầu đọc phụ Aikyo FR1300  Đầu đọc phụ Aikyo FR1300

Đầu đọc phụ Aikyo FR1300

1,834,000₫

2,000,000₫

20%
 Máy chấm công Aikyo 5000TIDC  Máy chấm công Aikyo 5000TIDC

Máy chấm công Aikyo 5000TIDC

2,800,000₫

3,500,000₫

26%
 Máy chấm công Aikyo A2300  Máy chấm công Aikyo A2300

Máy chấm công Aikyo A2300

2,210,000₫

3,000,000₫

41%
 Máy chấm công Aikyo A4200  Máy chấm công Aikyo A4200

Máy chấm công Aikyo A4200

2,360,000₫

4,000,000₫

48%
 Máy chấm công Aikyo X958C  Máy chấm công Aikyo X958C

Máy chấm công Aikyo X958C

2,360,000₫

4,500,000₫